Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist (hierna: Lisa Steltenpool) en haar opdrachtgever (hierna: cliënt) inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
2. Lisa Steltenpool staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19913429489) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lisa Steltenpool, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lisa Steltenpool en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Lisa Steltenpool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lisa Steltenpool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 | Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Lisa Steltenpool zijn vrijblijvend en hebben een onbepaalde geldigheid, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst/product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Lisa Steltenpool kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. In de offerte staan de prijzen inclusief BTW.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lisa Steltenpool niet tot het verrichten van eengedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomst.

Artikel 3 | Het aanbod
1. Het aanbod en offertes van Lisa Steltenpool is herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Lisa Steltenpool werkt vaste tarieven. Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en indirecte tijd voor voorbereiding van de gesprekken, rapportage, uitwerking van de adviezen en administratie.
3. De cliënt dient volledig en eerlijk te zijn over de informatie, eisen en specificaties waarop Lisa Steltenpool haar aanbod baseert.
4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de prijsopgave en opdracht bevestiging.

Artikel 4 | Verhindering
1. Bij de eerste keer dat een consult binnen 24 uur voor aanvang van het consult wordt geannuleerd of dat cliënt in zijn geheel niet komt opdagen, worden er geen extra kosten in rekening gebracht.
2. Indien cliënt een tweede keer niet komt opdagen of annuleert binnen 24 uur dan worden de kosten van het vervallen consult in rekening gebracht.

Artikel 5 | Vergoedingen
1. Lisa Steltenpool staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19913429489) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
2. De dieetkosten bij Lisa Steltenpool worden jaarlijks 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering van cliënt. De intake bij Lisa Steltenpool staat gelijk aan twee uur en een herhaalconsult aan 0,75 uur.
3. De kosten worden verrekend met het eigen risico van cliënt.
4. Neem (eventueel) van te voren contact op met de verzekeraar om te controleren in hoeverre de begeleiding vergoed wordt.
5. Lisa Steltenpool heeft geen contracten met zorgverzekeraars en is hiermee een contractvrije diëtist. De dieetkosten van cliënt kan hierdoor niet direct met de zorgverzekeraar worden afgehandeld. Cliënt zal de begeleiding eerst zelf moeten voorschieten en kan dat achteraf declareren bij de zorgverzekeraar.
6. Als cliënt de begeleiding vergoed wilt krijgen, dan moet de cliënt de factuur zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

Artikel 6 | Verwijzingen huisarts
1. Voor een behandeling bij Lisa Steltenpool heeft de cliënt geen verwijzingsbrief van de huisarts nodig.
2. Lisa Steltenpool kan de cliënt na beoordeling of behandeling adviseren om langs een huisarts te gaan voor medische redenen.
3. Sommige verzekeraars willen wel een verwijsbrief zien. In dit geval is het voor cliënt handig om langs de huisarts te gaan. Neem van te voren contact op met de zorgverzekeraar.

Artikel 7 | Beëindiging behandeling
1. Lisa Steltenpool behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk is, geen verdere toegevoegde waar heeft of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat dieetbehandeling niet verder kan worden voortgezet.

Artikel 8 | Overmacht
1. Lisa Steltenpool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt, indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Lisa Steltenpool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lisa Steltenpool niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Lisa Steltenpool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lisa Steltenpool haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Lisa Steltenpool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Lisa Steltenpool ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lisa Steltenpool gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 | Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Lisa Steltenpool aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lisa Steltenpool aangegeven. Betaling geschiedt via bankoverschrijving of iDeal.
2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 11% (elf procent) per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Lisa Steltenpool echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid
1. Indien Lisa Steltenpool aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Lisa Steltenpool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lisa Steltenpool is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Het advies van Lisa Steltenpool is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Lisa Steltenpool sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de cliënt van de door Lisa Steltenpool verstrekte adviezen.
4. De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijkheid dragen voor hetgeen dat verband heeft met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie.
5. De aansprakelijkheid van Lisa Steltenpool is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6. Lisa Steltenpool is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lisa Steltenpool aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lisa Steltenpool toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lisa Steltenpool.

Artikel 11 | Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lisa Steltenpool partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten
2. De rechter in de vestigingsplaats van Lisa Steltenpool is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lisa Steltenpool het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist (hierna: Lisa Steltenpool) en haar opdrachtgever (hierna: cliënt) inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
2. Lisa Steltenpool staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19913429489) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lisa Steltenpool, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lisa Steltenpool en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Lisa Steltenpool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lisa Steltenpool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 | Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Lisa Steltenpool zijn vrijblijvend en hebben een onbepaalde geldigheid, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst/product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Lisa Steltenpool kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. In de offerte staan de prijzen inclusief BTW.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lisa Steltenpool niet tot het verrichten van eengedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomst.

Artikel 3 | Het aanbod
1. Het aanbod en offertes van Lisa Steltenpool is herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Lisa Steltenpool werkt vaste tarieven. Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en indirecte tijd voor voorbereiding van de gesprekken, rapportage, uitwerking van de adviezen en administratie.
3. De cliënt dient volledig en eerlijk te zijn over de informatie, eisen en specificaties waarop Lisa Steltenpool haar aanbod baseert.
4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de prijsopgave en opdracht bevestiging.

Artikel 4 | Verhindering
1. Bij de eerste keer dat een consult binnen 24 uur voor aanvang van het consult wordt geannuleerd of dat cliënt in zijn geheel niet komt opdagen, worden er geen extra kosten in rekening gebracht.
2. Indien cliënt een tweede keer niet komt opdagen of annuleert binnen 24 uur dan worden de kosten van het vervallen consult in rekening gebracht.

Artikel 5 | Vergoedingen
1. Lisa Steltenpool staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19913429489) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
2. De dieetkosten bij Lisa Steltenpool worden jaarlijks 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering van cliënt. De intake bij Lisa Steltenpool staat gelijk aan twee uur en een herhaalconsult aan 0,75 uur.
3. De kosten worden verrekend met het eigen risico van cliënt.
4. Neem (eventueel) van te voren contact op met de verzekeraar om te controleren in hoeverre de begeleiding vergoed wordt.
5. Lisa Steltenpool heeft geen contracten met zorgverzekeraars en is hiermee een contractvrije diëtist. De dieetkosten van cliënt kan hierdoor niet direct met de zorgverzekeraar worden afgehandeld. Cliënt zal de begeleiding eerst zelf moeten voorschieten en kan dat achteraf declareren bij de zorgverzekeraar.
6. Als cliënt de begeleiding vergoed wilt krijgen, dan moet de cliënt de factuur zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

Artikel 6 | Verwijzingen huisarts
1. Voor een behandeling bij Lisa Steltenpool heeft de cliënt geen verwijzingsbrief van de huisarts nodig.
2. Lisa Steltenpool kan de cliënt na beoordeling of behandeling adviseren om langs een huisarts te gaan voor medische redenen.
3. Sommige verzekeraars willen wel een verwijsbrief zien. In dit geval is het voor cliënt handig om langs de huisarts te gaan. Neem van te voren contact op met de zorgverzekeraar.

Artikel 7 | Beëindiging behandeling
1. Lisa Steltenpool behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk is, geen verdere toegevoegde waar heeft of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat dieetbehandeling niet verder kan worden voortgezet.

Artikel 8 | Overmacht
1. Lisa Steltenpool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt, indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Lisa Steltenpool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lisa Steltenpool niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Lisa Steltenpool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lisa Steltenpool haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Lisa Steltenpool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Lisa Steltenpool ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lisa Steltenpool gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 | Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Lisa Steltenpool aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lisa Steltenpool aangegeven. Betaling geschiedt via bankoverschrijving of iDeal.
2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 11% (elf procent) per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Lisa Steltenpool echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid
1. Indien Lisa Steltenpool aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Lisa Steltenpool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lisa Steltenpool is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Het advies van Lisa Steltenpool is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Lisa Steltenpool sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de cliënt van de door Lisa Steltenpool verstrekte adviezen.
4. De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijkheid dragen voor hetgeen dat verband heeft met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie.
5. De aansprakelijkheid van Lisa Steltenpool is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6. Lisa Steltenpool is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lisa Steltenpool aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lisa Steltenpool toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lisa Steltenpool.

Artikel 11 | Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lisa Steltenpool partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten
2. De rechter in de vestigingsplaats van Lisa Steltenpool is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lisa Steltenpool het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.